mbn

Opis projektu

W dniu 23 czerwca 2009 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Realizowany projekt dotyczy działalności trzech Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ramach projektu zostanie zakupiona specjalistyczna aparatura oraz przeprowadzone zostaną prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do działalności naukowo-badawczej (laboratoriów, pracowni asystenckich, pomieszczeń pomocniczych) 8 zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, tj:


Celem ogólnym projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, umożliwiającej przygotowanie i integrację jednostek naukowo-badawczych UMB na rzecz prowadzonych badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości.

Cele szczegółowe projektu dotyczą:

  • zapewnienia nowoczesnych pomieszczeń naukowych wraz z wyposażeniem aparaturowym dla 8 jednostek dydaktyczno-naukowych i dzięki temu uzyskanie poprawy jakości pracy naukowej
  • wzrostu liczby i jakości prac naukowo-badawczych,
  • zwiększenie możliwości rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii

Z wyremontowanych pomieszczeń oraz z zakupionej aparatury specjalistycznej skorzystają pracownicy naukowo-dykatyczni UMB, doktoranci oraz pośrednio społeczeństwo regionu np.: podmioty powiązane z systemem opieki zdrowotnej, lekarze, farmaceuci, pacjenci, absolwenci studiów stanowiący potencjalne zaplecze kadrowe uczelni.

W wyniku realizacji projektu pojawią się również korzyści w wymiarze społecznym dla regionu, polegające na:

  • utworzeniu atrakcyjnego miejsca do pracy i studiowania (studia doktoranckie)
  • wzroście jakości kształcenia absolwentów UMB, poprzez rozwój naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych

Okres realizacji projektu: 15.03.2009 – 31.12.2012

Całkowita wartość projektu - 14 138 854,88 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - 11 192 782,75 PLN